ASIAKASREKISTERI

Tämä informointi on tarkoitettu Keuruun Sähkö konsernin asiakkaille. Yksityisyytesi on meille tärkeää.

Rekisterinpitäjä:

Keuruun Sähkö Oy
y-tunnus: 0208396-2
Yliahontie 19
42700 Keuruu

Keuruun Lämpövoima Oy
y-tunnus: 0208389-0

Radiki Oy
y-tunnus: 0536295-9

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Tietosuojayhteyshenkilö, Eeva-Liisa Ropponen, puh. 040-7210059,

Rekisterin nimi

Keuruun Sähkö konsernin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste:

Asiakassuhteen hoitaminen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen
Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Keuruun Sähkön konsernin liiketoimintaan liittyvien asiakassuhteiden ja tehtävien hoitaminen, palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen ja niistä viestiminen. Käsittely perustuu tällöin sopimukseen asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä.

Tuote- ja palvelukehitys
Käsittelemme henkilötietoja Keuruun Sähkön sekä sen konserniyhtiöiden tarjoamien olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme kerätä riittävää ja olennaista tietoa toimintamme kehittämiseksi ja parantamiseksi sekä laadun varmistamiseksi.

Markkinointi
Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään tarjotessamme tietoa tuotteistamme ja palveluistamme sekä Keuruun Sähkön konsernin yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu tällöin oikeutettuun etuumme tarjota asiakkaillemme ajantasaista tietoa Keuruun Sähkön toiminnasta sekä markkinoida tuotteitamme ja palveluitamme asiakkaillemme. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä.

Yllä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä Keuruun sähkön konsernin asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, asiakkuuksien ja rekisteröityjen tunnistamiseksi, tilastointiin.

Keuruun Sähkö Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten sähkömarkkinalakia ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679). Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi, sopimukseen, suostumukseen tai oikeutettuun etuun perustuen.

Rekisteröidyt henkilöt:

Keuruun Sähkön konsernin sähköasiakkaat, kaukolämpöasiakkaat, sähköasennusasiakkaat sekä teollisuuden kunnossapitoasiakkaat.

Rekisteröidyt tiedot:

Asiakasrekisterin yhteydessä voidaan käsitellä seuraavia asiakkaaseen tai muuhun rekisteröityyn henkilöön liittyviä tietoja:

  • Asiakkaan perustiedot: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, y-tunnus, asiakasnumero, kotiosoite, laskutuskohteen (käyttöpaikan) osoite, käyttöpaikkanumero, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Yritysten yhteyshenkilöitä koskevat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot työnantajasta
  • Asiakkuuden perustiedot; sähkön käyttöpaikan tiedot (liittymis-, sähköntoimitus-, verkkopalvelu- ja myyntisopimukset), kaukolämmön käyttöpaikan tiedot (Kaukolämpösopimukset), sähköasennuksia koskevat tilaukset ja sopimukset
  • Laskutustiedot: laskutuksen perusteet (energian käyttötiedot, lähetteet, työmääräimet), laskut, laskutusrekisterit
  • Maksutiedot: maksuvalvontatiedot, sähkönjakelun keskeytystiedot, perintä- ja ulosottotiedot.
  •  

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen tullessa Keuruun Sähkön konsernin palveluiden käyttäjäksi, konsernin omista mittauksista ja toiminnoista sekä muilta sähkömarkkinoilla toimivilta sähkömarkkinaosapuolilta soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös viranomaisilta ja muilta kolmansilta osapuolilta soveltuva lainsäädännön sallimissa rajoissa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot:

Henkilötietoja voidaan siirtää Keuruun Sähkö konsernin yhtiöille ja käsitellä Keuruun Sähkön konsernin yhteisessä tietojärjestelmässä. Asiakasrekisteriin tallennetut henkilötiedot voidaan siirtää Keuruun Sähkön konsernin suoramarkkinointirekisteriin tiedot kerättäessä ja silloin, kun rekisteröidyn henkilön asiakassuhde Keuruun Sähkö Oy:n kanssa tai muu asiallinen yhteys Keuruun Sähköön päättyy.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tässä rekisteriselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön, viranomaisten määräysten sekä toimialajärjestöjen ohjeiden sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisille, muille sähkömarkkinoilla toimiville energiayhtiöille, kiinteistön omistajille ja isännöitsijöille, sähkön toimitus- ja myyntisopimuksen osapuolille ja perintätoimistoille. Käyttöpaikkaan, sähkön kulutukseen ja sopimuksen sisältöön liittyviä tietoja voidaan soveltuvien salassapitovelvoitteiden rajoissa luovuttaa sähkön myyjille.

Henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka toimivat Keuruun Sähkön konsernin lukuihin ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää meidän heille siirtämiä tietoja.

Satunnaiset ja erityiset luovutukset

Ratkaisu tehdään tapauskohtaisesti ja ennen luovutusta varmistetaan lainmukaisuus. Näitä tapauksia voivat olla mm konkurssit, velkajärjestelyt ja saatavien julkinen perintä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin huolehdimme asianmukaisista suojatoimista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin ja muin tarpeellisin teknisin ja organisatorisin tietoturvatoimenpitein niiden hävittämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytökseltä ja asiattomalta pääsyltä tietoihin estämiseksi. Muut kuin sähköisessä muodossa olevat henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet on määritelty siten, että asiakastietoja käsittelevät ne henkilöt, jotka tarvitsevat ja käyttävät niitä työssään.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö voidaan lähettää kirjallisesti, sähköisesti osoitteeseen .

Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi, jos hänellä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen henkilöllisyyttä. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöön vastattaessa huomioidaan sähköntoimitusten selvitystä ja mittausta koskevan valtioneuvoston asetuksen säännökset sähkönkulutustietojen luovuttamismuodosta.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuojalansäädännön rajoissa ja mukaisesti oikeus vaatia Keuruun Sähköä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva henkilötieto sekä rajoittaa käsittelyä ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Informoinnin muuttaminen

Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä informointiselostetta. Muutokset ja päivitykset voivat perustua esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja lainsäädännön muutoksiin. Keuruun Sähkö suosittelee rekisteröityjä tutustumaan informointiselosteen sisältöön säännöllisesti.